Happy business team celebrating a successFirmy powołują do życia zespoły po to, żeby dostarczały one określonych wyników. To dość oczywiste. Jednak to co w teorii wydaje się być jasne i proste w życiu nie zawsze się takim okazuje.

W codziennej rzeczywistości firm działających w Polsce efektywna praca zespołowa nie jest jeszcze (żywimy nadzieję, że z czasem to się zmieni) zjawiskiem powszechnym. Często usłyszeć można takie lub podobne stwierdzenia: „Każdy z nas jest z osobna świetnym specjalistą, ale kiedy mamy coś zrobić razem okazuje się, że nie potrafimy ze sobą współpracować.” Te trudności we współpracy mogą objawiać się w różnych miejscach organizacji:

 • zarząd i/lub tzw. zespół zarządzający – gdzie każdy z członków bardziej identyfikuje się z celami pionu, którym zarządza niż z celem wspólnym
 • zespoły funkcjonalne – działy, komórki organizacyjne
 • zespoły projektowe
 • a także na styku pomiędzy komórkami organizacyjnymi, tam gdzie dobra współpraca jest istotna z uwagi na właściwą realizację procesu, na który składa się praca poszczególnych komórek.

Team coaching jest skuteczną drogą do poprawy współpracy w zespołach. To sposób na nadanie nowej jakości w pracy zespołu m. in. poprzez zmianę sposobu komunikowania się członków zespołu, zdefiniowanie i koncentrację na wspólnym celu zamiast na celach indywidualnych oraz wypracowanie nowych sposobów współpracy.

Najkorzystniej jest rozpocząć proces team coachingu od diagnozy stanu obecnego. Zachęcamy do korzystania z narzędzi diagnostycznych Team Coaching International (Team Diagnostic), do których stosowania jesteśmy certyfikowani. Diagnostyka ta umożliwia ocenę zespołu w dwóch obszarach: ZDOLNOŚCI PODUKCYJNYCH i RELACJI. Na obszary te składa się 14 różnych czynników, które badane są poprzez kwestionariusz on-line składający się z 82-85 punktów. Wyniki badania dostępne są w formie wielowymiarowego raportu, który stanowi podstawę do pracy z zespołem w procesie coachingu.

Ponieważ, jak każdy rodzaj coachingu, team coaching również jest procesem rozłożonym w czasie, pozytywny efekt wzmocnienia zespołu jest długotrwały.

Team coaching warto wykorzystać między innymi w następujących sytuacjach:

 • kiedy przed zespołem stoją nowe, ważne  zadania,
 • kiedy zespół chce zwiększyć swoją skuteczność,
 • jeżeli w pracującym już zespole pojawiły się konflikty między członkami zespołu, trudności w komunikacji, odczuwalny jest spadek motywacji do pracy w zespole.

 

OTO KORZYŚCI JAKIE ZESPÓŁ MOŻE WYNIEŚĆ Z PROCESU:

 • Wypracowanie przez zespół konkretnego planu działań nastawionego na osiąganie założonych celów, wraz z określeniem odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu.
 • Wzrost wzajemnego zaufania.
 • Skierowanie całej energii zespołu na zadania poprzez rozwiązanie i wyeliminowanie niejasności i trudności w relacjach między członkami zespołu.
 • Pobudzenie/wzmocnienie postawy proaktywnej, zdefiniowanie tego na co zespół ma wpływ i koncentracja na tym.
 • Pobudzenie poczucia odpowiedzialności członków za to co się dzieje z zespołem.
 • Poprawa komunikacji w zespole, m.in. poprzez identyfikację niepożądanych zachowań i wypracowanie metod pozwalających zespołowi samodzielnie radzić sobie z nimi.
 • Wzrost zdolności zespołu do wchodzenia w konstruktywną, merytoryczną dyskusję (a czasem nawet merytoryczny spór) wspierającą cele zespołu.
 • Wzrost motywacji członków zespołu.
 • Wzrost świadomości członków zespołu w obszarze postrzegania mocnych stron zespołu i obszarów, które wymagają interwencji/zmiany.
 • Otwarta dyskusja członków zespołu mająca na celu wspólne wypracowanie zasad funkcjonowania w codziennej pracy (najczęściej w takich procesach członkowie zespołu sami zauważają, że po raz pierwszy rozmawiają ze sobą tak otwarcie).
 • Wzmocnienie kompetencji zespołu oraz pełniejsze i bardziej świadome ich wykorzystywanie. Czerpanie z różnorodności wiedzy, opinii i przekonań, które wnosi każdy z członków.

 

W PRAKTYCE PROCES PRZEBIEGA NASTĘPUJĄCO:

etapy team coachingu

 

Cały proces trwa około 8 miesięcy. Czas ten jest niezbędny do tego, żeby zespół miał okazję wdrażać w życie i testować wypracowane rozwiązania.

Z uwagi na złożoność procesu prowadzony jest on przez dwóch coachów.

 

„Żadna organizacja nie będzie dobrze funkcjonować, jeśli nie wykorzysta skuteczności wszystkich członków swojego zespołu.” David Clutterbuck