Clapping business peopleW potocznym rozumieniu praca zespołowa jest czymś co trudno uchwycić. Czymś co trudno zmierzyć, a przez to trudno tym zarządzać. Nie jest to tak oczywisty do zmierzenia element jak poziom przychodów, czy udział w rynku.

To prawda, że jest to bardziej złożony temat. Natomiast z całą pewnością PRACĘ ZESPOŁOWĄ DA SIĘ PRECYZYJNIE MIERZYĆ. DA SIĘ WIĘC RÓWNIEŻ NIĄ ZARZĄDZAĆ.

Pracując z zespołami wykorzystujemy narzędzie diagnostyczne „Team Diagnostic”. Zostało ono stworzone przez firmę Team Coaching InternationalTM (TCI) i jest ono stosowane z ogromnym powodzeniem już w 19 krajach.

Diagnoza zespołu metodą TEAM DIAGNOSTIC oraz związany z nią proces coachingu zespołu prowadzone są w dwóch wymiarach.

Pierwszym z nich jest „produktywność” (productivity) rozumiana jako zdolność do wykonywania zadań wymaganych od zespołu i dostarczania oczekiwanych efektów.

Drugim jest „nastawienie” (positivity), rozumiane jako procesy, relacje, interakcje oraz komunikacja niezbędna do skutecznego działania zespołowego.

Model TCITM definiuje:

  • 7 czynników wpływających na „produktywność” – są to cele i strategie, współpraca, odpowiedzialność, zasoby, podejmowanie decyzji, proaktywność i przywództwo,
  • 7 czynników wpływających na „nastawienie” – zaufanie, szacunek, koleżeństwo, optymizm, różnorodność, komunikacja i konstruktywna interakcja.

Organizacje zazwyczaj skupiają się na poprawie produktywności, gdyż, w oczywisty sposób, to ona ma bezpośredni wpływ na ich wyniki finansowe. Badania pokazują jednak, że nie da się w dłuższej perspektywie utrzymywać wysokiej produktywności bez utrzymywania wysokiego nastawienia i udowadniają, że organizacje, które kładą nacisk na wzrost kompetencji zespołowych wpływających na „nastawienie”, poprawiają także produktywność zespołu.